خریدار محترم ، تایرهاى لنویگاتور در صورت بروز عیوب ناشى از تولید داراى 5 سال خدمات پس از فروش
مى باشد با ارائه این کارت به نمایندگان مجاز محصولات خسارت دیده لنویگاتور در سراسر کشور پس از
بازدید تایر توسط کارشناسان شرکت آریا بهزاد مبین طبق آیین نامه محصولات خسارت دیده نسبت به
پرداخت وجه پس از کسر کارکرد تایر اقدام خواهد شد. عیوبى که به دلیل عدم استفاده صحیح از تایر به وجود
مى آیند مشمول خدمات نخواهد شد.
برخى از عیوب به شرح زیر مى باشد:
1 – دو پوستى هاى ناشى از سرعت زیاد و کم بادى یا بار اضافى
2 – آسیب دیدگى دیواره تایر به دلیل برخورد با موانع و آسیب دیدگى ناحیه طوقه به دلیل رینگ کردن
دستى تایر تیوبلس ، خراشیدن دیواره یا کندگى گل آج در اثر حرکت در جاده هاى غیر استاندارد
3 – متلاشى شدن ناحیه طوقه به دلیل سوختگى ، در اثر داغ شدن کاسه چرخ ( ناشى از ترمزهاى
پیاپى یا تاب داشتن کاسه چرخ )
4 – سایش هاى یک طرفه ناشى از تنظیم نبئدن محورها و تایر ها روکش شده و تعمیرى
5 -شکستگى یا ایجاد ترك در بالاى لبه رینگ ناشى از کم بادى شدید یا حمل بار اضافى
شامل این ضمانت نامه نمى باشد TWI 6 – تایرهایى با عمق آج کم تر از شاخص
خریدار محترم ، شما همراه با کارت گارانتى دفترچه راهنماى استفاده از تایرهاى لنویگاتور را نیز دریافت میکنید
که نکاتى مهم درباره چگونگى استفاده و نگهدارى از تایر در آن ذکر شده است.
021- شماره تلفن پشتیبانى : 35096

آدرس دفتر مرکزى : تهران ، خیابان امیرکبیر شرقى ، پاساژ مرکزى سرچشمه ، طبقه همکف ، پلاك 11

ذخیره ضمانت نامه محصولات شرکت آریا بهزاد مبین